اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اتحاد و هماهنگی

انرژی و نیروی درون

راه و روش

رئال آیکیدو چیست؟

آیکیدو یک ورزش رزمی مدرن و جوان ژاپنی است که توسط موریهه اوشیبا به عنوان ترکیبی از مطالعات رزمی، فلسفه و اعتقادات مذهبی وی، توسعه یافته است که مبتنی بر پیروزی یا شکست نیست، بلکه به دنبال یکسان سازی ذهنی و ایجاد یک ذهنیت هوشیار و روشن است. اصل اساسی تکنیک های آیکیدو شامل حرکات دوار است که در زمان انتقال قدرتمند و در لحظه اجرا زیباست و در واقع همه حرکات و تکنیک ها الهام گرفته از شمشیر است. این حرکات چرخشی که در آیکیدو دیده می شود، همان چیزی است که می تواند از انرژی برای دفاع در برابر حملات، بدون در نظر گرفتن جثه و میزان قدرت حریف استفاده کند.

رئال آیکیدو چیست؟

آیکیدو یک ورزش رزمی مدرن و جوان ژاپنی است که توسط موریهه اوشیبا به عنوان ترکیبی از مطالعات رزمی، فلسفه و اعتقادات مذهبی وی، توسعه یافته است که مبتنی بر پیروزی یا شکست نیست، بلکه به دنبال یکسان سازی ذهنی و ایجاد یک ذهنیت هوشیار و روشن است. اصل اساسی تکنیک های آیکیدو شامل حرکات دوار است که در زمان انتقال قدرتمند و در لحظه اجرا زیباست و در واقع همه حرکات و تکنیک ها الهام گرفته از شمشیر است. این حرکات چرخشی که در آیکیدو دیده می شود، همان چیزی است که می تواند از انرژی برای دفاع در برابر حملات، بدون در نظر گرفتن جثه و میزان قدرت حریف استفاده کند.